OBOWIĄZEK INFORMACYJNY/PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Obowiązek Informacyjny/informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNy

 

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator")

jest Przedszkole Miejskie Nr 2,

ul. gen. Feliksa Kamińskiego 12, 43-600 Jaworzno, tel.: 32 7629245, e-mail: przedszkole2@jaworzno.edu.pl

 We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: marcin@informatics.jaworzno.pl lub pod adresem Administratora.

 Podstawa prawna przetwarzania danych w zakresie działań stanowiących główny cel Administratora wynika w szczególności z art. 6 ust. 1 lit. c i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w związku z przepisami m.in.:

  1. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

  2. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;

  3. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

  4. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

  5. oraz ich aktów wykonawczych.

 Dane są przetwarzane w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności ustawowej oraz statutowej Administratora. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym do realizacji zadań statutowych placówki. Dodatkowo możemy prosić o podanie danych opcjonalnych za Państwa zgodą, których niepodanie znacząco utrudni prawidłową organizację pracy przedszkola i wpłynie na jakość świadczonych usług, jak również może zaważyć na bezpieczeństwu wychowanków.

 Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z odpowiednimi przepisami prawa dot. postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych albo do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę.

 Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem Danych w zakresie realizacji zadań statutowych szkoły. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.

 Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W celu realizacji wymienionych praw należy złożyć pisemny wniosek z wybranym żądaniem.

 Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.

 

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-03-13
Data publikacji:2017-03-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Paulina Woś
Liczba odwiedzin:4863